ขอชี้แจง เรื่องเครื่องแบบนักเรียนแบบใหม่ให้ผู้ปกครองรับทราบ
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนผู้บริหารโรงเรียนมีมติให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนได้ทั้งสองแบบ ทั้งนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง โดยเริ่มใช้ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

การซื้อชุด สำหรับนักเรียนเก่าสามารถซื้อชุดพร้อมนักเรียนใหม่ได้ ในวันมอบตัว ม.1 วันที่ 23 มีนาคม 2562
เเละวันมอบตัว ม.4 วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08:00 - 14:00 น.

ฝ่ายพัฒนาวินัยฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)