วิธีการซ่อมคุณลักษณะ(ปกครอง)
             1.ให้นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาในครอบครัวของตนเอง อาทิเช่น การช่วยเหลืองานบ้านกับพ่อแม่ หรือการทำกิจกรรมกับครอบครัว   
เป็นจำนวน 3 วัน วันละ 3 ชั่วโมง(เช้า กลางวัน เย็น)
             2. ให้ทำส่งในลักษณะรายงาน พร้อมภาพประกอบการทำกิจกรรม และบรรยายรายละเอียด วันละ 1 หน้ากระดาษ
             3. ให้นักเรียนส่งงานที่อีเมล์ Yuttakorn26@gmail.comฝ่ายพัฒนาวินัยฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)