กำหนด
เวลาต่อบัตรผู้ปกครองนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม/ฝ่ายประถม)
ต่อบัตรผ่านผู้ปกครองนักเรียนเก่า
วันที่ 1 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563
สถานที่ ลานจอดรถคนพิการ อาคารที่จอดรถ ชั้น B1 เวลา 08:00 น. -17:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์

เอกสารประกอบการขอบัตรผ่าน
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
  • สำเนาใบเสร็จค่าเทอม
  • สำเนาทะเบียนรถยนต์(กรณีเปลี่ยนรถใหม่)ยกเว้นผู้ปกครอง
    ที่ต่ออายุบัตรแล้วในปี พ.ศ.2562 ที่ใช้รถคันเดิม