ประวัติโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

คุณลักษณะของนักเรียน
“ รอบรู้วิชาการ ชำนาญเทคโนโลยี มีวินัยและคุณธรรม เป็นแกนนำสังคม ”

ปรัชญา
สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
EDUCATION IS GROWTH

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งสร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

เครื่องหมายประจำโรงเรียน
ตรากราฟ เอ๊กซโปเน็นเชียล ฟังก์ชัน y = ex หมายถึง ความเจริญงอกงามอันไม่มีที่สิ้นสุด

ชื่อ สี และกลุ่มสี

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

สีประจำโรงเรียน
เทา - แดง
สีเทา หมายถึง ปัญญา
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
สีเทา - แดง หมายถึง ความกล้าที่จะคิด

กลุ่มสีและสัญลักษณ์กลุ่ม

อธิบายประกอบ
กระทิงเปลี่ยว " เป็นสัตว์แข็งแรง ปราดเปรียว สู้ไม่ถอย
ค้างคาวผี " เป็นสัตว์ตื่นตัวตลอดเวลา ไม่ยอมให้ใครโจมตีก่อน
ช้างป่า " เป็นสัตว์ที่มีกำลังมหาศาล สติปัญญาฉลาด
อินทรีเหล็ก " เป็นสัตว์ (นก) ที่ไม่ยอมแพ้สัตว์ใดๆ ว่องไว เฉียบแหลม

ดาวแสดงกลุ่มสีและชั้น
เครื่องหมายแสดงสังกัดสีและชั้น เป็นรูปดาวหกแฉก ปักสีตามสังกัด และปักทึบแสดงชั้นประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาล เดิมสังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
เลขที่ ๑๗๖ ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร
(ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร)
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ดังสำเนาต่อไปนี้
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ให้พิจารณาเห็นสมควรจัดเปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาขึ้นที่บริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
ที่ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร
จึงให้เปิดโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาวิสามัญขึ้น ณ ท้องที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๙๕ เป็นต้นไป
ให้ชื่อสถานศึกษาแห่งนี้ว่า "โรงเรียนประสานมิตร" และใช้อักษรย่อตามโรงเรียนว่า "ป.ม."


ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๙๕
(ลงชื่อ) ม.พรหมโยธี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


โรงเรียนนี้เปิดสอนวันแรกเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๕ มีอาคาร ๒ หลัง เป็นอาคารเรียน ๑ หลัง
รับนักเรียนเข้าเรียนมัธยม ๑ จำนวน ๖๔ คน และเปิดสอนชั้นสูงขึ้น ปีละชั้นตามลำดับ
พ.ศ. ๒๔๙๗ โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ประสานมิตรได้รับการยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
ขึ้นเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา
โรงเรียนประสานมิตร จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เรียกย่อว่า ม.วศ.
พ.ศ. ๒๕๐๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารพร้อมกัน ๕ หลัง สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๐๙
พ.ศ. ๒๕๐๙ กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้โรงเรียนมัธยมสาธิต เป็น "โรงเรียนมัธยมแบบประสม"
แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เปิดสอนวิชาการต่างๆ หลายสายวิชา ตามความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนมีโอกาส
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความพอใจ
ผลการเรียนการสอน "มัธยมแบบประสม" นี้ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการหันมาสนใจจัดตั้งโรงเรียนมัธยมแบบประสมทั้งในกรุงเทพมหานคร
(ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย) และต่างจังหวัดอีกเกือบ ๕๐ โรง ทดลองวิธีการอยู่เกือบ ๑๐ ปี
จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระดับมัธยมครั้งใหญ่ คือ หลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๒๑ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๗
คณะรัฐมนตรีให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗
ดังนั้น โรงเรียนสาธิตแห่งนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้ชื่อย่อว่า ม.มศว.
ตามชื่อย่อของมหาวิทยาลัยและใช้รูปแบบของตรามหาวิทยาลัยเป็นตราของโรงเรียน
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศรวมโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
และมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศให้แยกการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เป็นฝ่ายมัธยม และฝ่ายประถม โดยให้มีผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
และผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เป็นผู้บริหารงานของแต่ละโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๘ ชั้น
พื้นที่ ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๔๐ ล้านบาท
เป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท และทางโรงเรียนหาสมทบอีก ๓๐ ล้านบาท จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๙
โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
และในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ต้องรื้ออาคารเดิมออก ๓ หลัง คือ อาคาร ๓ อาคาร ๔ และอาคารพยาบาล
เมื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังนี้แล้วเสร็จจะต้องรื้ออาคาร ๑ ออก
เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตย์ให้สวยงามร่มรื่น
พ.ศ. ๒๕๔๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ ๘ ชั้น
ซึ่งได้ชื่อจากการประกวดโดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันว่า “อาคารวิทยวิโรฒ” และทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง “การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส”
ณ ห้องสมุด เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๔๕ ทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน “พระพุทธมงคลสาธุชนอภิวาทน์”
และพระพุทธวรญาณ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช ที่พระเกศ
และทำพิธีเบิกพระเนตร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
เป็นเงินประมาณ ๑๒๕.๙๕ ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
เป็นอาคารรูปตัว L โดยส่วนหน้ามี ๔ ชั้น ส่วนหลังมี ๙ ชั้น
โรงเรียนจึงดำเนินการรื้ออาคารโรงอาหารและโรงฝึกพลศึกษาออก การก่อสร้างสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ ๑๗๔ ล้านบาท
พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับพระราชทานนามอาคารหลังใหม่ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง ให้ใช้ชื่อ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”
โดยมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ-ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
เปิดสอนนักเรียนชั้นปีที่ ๘-๑๓ (Year 8-13) ซึ่งการเรียนการสอนใช้หลักสูตร IGCSE ของประเทศอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้เปิดศูนย์ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โดยในปีแรกนี้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๐ คน
เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติและแยกเรียนในบางวิชาตามศักยภาพของแต่ละคน
ซึ่งโครงการนี้จะเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับพระราชทานชื่อศูนย์ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ สวนจิตรลดา
พระราชทานชื่อศูนย์ดังกล่าวว่า “ศักยวิโรฒ” เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”
และทรงเปิด “ศูนย์ศักยวิโรฒ” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ได้เปิดทำการสอน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรนานาชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมจำนวนนักเรียน ๑,๘๑๑ คน
อาจารย์และบุคลากรจำนวน ๑๔๘ คน นักการ คนงาน คนครัวและลูกจ้างจำนวน ๒๙ คน


อาจารย์ใหญ่

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
๑. ศาสตราจารย์ ดร.พนัส หันนาคินทร์ (๒๔๙๕ - ๒๔๙๘)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา พรหมเศรณี (๒๔๙๘ - ๒๕๐๐)
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มศิริ บุณยสิงห์ (๒๕๐๐ - ๒๕๑๑)
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี ประจิมนอก (๒๕๑๑ - ๒๕๑๒)
๕. รองศาสตราจารย์สมลักษณ์ หิตะศักดิ์ (๒๕๑๒ - ๒๕๑๖)
๖. รองศาสตราจารย์ละออ การุณยะวนิช (๒๕๑๖ - ๒๕๑๘)
๗. รองศาสตราจารย์ประกิจ รัตนสุวรรณ (๒๕๑๘ - ๒๕๒๗)
๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี สัณหฉวี (๒๕๒๗ - ๒๕๓๑)
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐพงษ์ เจริญพิทย์ (รักษาราชการ ๒๕๓๑ - มกราคม ๒๕๓๒)
๑๐. รองศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค (๒๕๓๒ - พฤษภาคม ๒๕๓๓)
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ยะชัยมา (๒๕๓๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔)


ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
๑. รองศาสตราจารย์ประกิจ รัตนสุวรรณ (กรกฎาคม ๒๕๓๔ – พฤษภาคม ๒๕๓๗)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (รักษาราชการ)
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล (มิถุนายน ๒๕๓๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๓๘)
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ (๑๑ กันยายน ๒๕๓๘ – ๑๑ กันยายน ๒๕๔๒)
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพ จิตต์วัฒน (๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖)
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล (รักษาราชการ)
๗. อาจารย์พูลศักดิ์ เทศนิยม (๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐)
๘. อาจารย์พูลศักดิ์ เทศนิยม (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ (รักษาราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒)
๑๐. อาจารย์สุภาภักตร์ ปรมาธิกุล (๑ เมษายน ๒๕๕๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ )
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่ (5 เมษายน ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน )


พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาเพื่อผลิตเยาวชนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเฉพาะตน และมีคุณธรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๒. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
๓. บริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ของสังคมอย่างต่อเนื่อง
๔. สร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
๕. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล


นโยบาย

๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตนของเยาวชนส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ เจตคติ ให้เต็มตามศักยภาพเฉพาะตน
๒. ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคมส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องให้เยาวชนมีความประพฤติดี
มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และ สังคมอย่างยั่งยืน
๓. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ศึกษาค้นคว้า ทดลอง
ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืน
๔. ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน บัณฑิต
และบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปให้มีศักยภาพ และเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้
๕. ด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้อง
และตอบสนองความต้องการของชุมชนทางการศึกษาด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๖. ด้านสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก
สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยอย่างยั่งยืน
๗. ด้านการบริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความมั่นคง
เกิดความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน การติดตาม และการประเมินผล ตามหลักธรรมาภิบาล
โดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารเทศ
๘. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบและบุคลากร ให้มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากล


มาตรฐาน

มาตรฐานด้านผลผลิต
๑. ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและจัดการอย่างเป็นระบบ
รู้วิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
๒. ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะด้านวิชาการได้มาตรฐานทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม
และเพียงพอต่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๓. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศอื่นๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสาร
๔. ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในสังคมแห่งการเรียนรู้ และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
และไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขทั้งมวล
๕. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการกีฬา นันทนาการ และดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอย่างสม่ำเสมอ
๖. ผู้เรียนมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นที่ยอมรับของสังคม
๗. ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและมีจิตสำนึกสาธารณะ
๘. ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีทักษะทางสังคม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๙. ผู้เรียนมีพฤติกรรมในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนตามวิถีประชาธิปไตย
๑๐. ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑. บุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับครูมืออาชีพจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ในวิชาชีพครูและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้แก่นิสิต เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา
๑๒. สถาบันมีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
สามารถตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
๑๓. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันสมัยและสามารถนำมาใช้ในการจัดการศึกษา
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
๑๔. โรงเรียนสาธิตเครือข่ายมีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นนั้นๆ

มาตรฐานด้านกระบวนการ
๑. จัดหลักสูตรด้านศึกษาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา และให้บริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้คุณภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนิสิตและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
๒. จัดการฝึกสอน ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นิสิต รวมทั้งจัดการอบรมวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษาทั่วไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๓. ศึกษาทดลองด้านกระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่มีความสามารถด้านต่างๆ
๔. จัดระบบการเรียนการสอนบนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. จัดระบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ ผสมผสานกับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
๖. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้เป็นศูนย์ต้นแบบ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปของสาธิตเครือข่ายแก่สถาบันการศึกษาทั่วไป
๗. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ ความสนใจและเจตคติ ตามศักยภาพของปัจเจกบุคคลแก่นิสิตและเยาวชน
๘. จัดกิจกรรมตามแนวทางวิถีไทย เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการสืบสานและสร้างสรรค์ศิลป วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๙. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม ความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
๑๐. ส่งเสริมกิจกรรมในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารระดับสากลแก่นิสิต เยาวชน และบุคลากร
๑๑. จัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่าง เหมาะสม
๑๒. มีระบบคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาความรู้
ด้านการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างผลงานวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ
๑๓. จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ตรวจสอบได้และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
๑๕. วางแผนจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ชัดเจนถูกต้องและทันสมัย
๑๖. มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในสถาบัน และสาธารณชนทั่วไป

มาตรฐานด้านปัจจัย
๑. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง
๒. บุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการจัดการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาชีพครูให้แก่นิสิต เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา
๓. มีแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว (๕ ปี) และแผนงานประจำปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบันและมหาวิทยาลัย
๔. สถาบันมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับนิสิต เยาวชนและท้องถิ่น
๕. สถาบันมีงบประมาณและเทคโนโลยีสนับสนุนให้บุคลากรใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน
วิจัยและสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ
๖. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและศักยภาพในการบริหารจัดการ
๗. อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
๘. ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจนและมีกระบวนการในการประกันคุณภาพที่เป็นเสมือนกลไกในระบบการทำงานของสถาบันที่มีคุณภาพ
๙. ระบบบริหารจัดการสาธิตเครือข่าย เป็นอิสระและชัดเจน
๑๐. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา