มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด -19โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)